Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"

Biuletyn Informacji Publicznej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności serwisu bip.pzazwieza.hi.pl

Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Piszu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip.pzazwieza.hi.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bip.pzazwieza.hi.pl.
   
    Data publikacji strony internetowej: 06.10.2020 r.
    Data ostatniej dużej aktualizacji: 26.10.2020 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest wyznaczony Koordynator ds. dostępności w urzędzie, adres poczty elektronicznej zaz.pisz@gmail.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" ul. Gdańska 11, 12-200 Pisz

Biuro mieści się przy ul. Gdańskiej 11 w Piszu w budynku parterowym. Do budynku biurowego prowadzi wejście główne poprzez podjazd dla wózków inwalidzkich, brak stopni schodowych. Sekretariat znajduje się w budynku biurowym nieopodal wejścia głównego. W przypadku braku możliwości wejścia klienta do budynku biurowego, należy zadzwonić pod numer 516 765 400, upoważniony pracownik sekretariatu przyjmie zgłoszenie klienta, a następnie pracownik odpowiedniego działu wyjdzie przed wejście do oczekującego klienta i załatwi daną sprawę.

PZAZ "Wieża" w Piszu posiada miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych – możliwość korzystania z miejsc parkingowych znajduje się na placu przed budynkiem administracyjnym.

W budynku nie ma windy (budynek parterowy), pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma też możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących.